December 2019

Scottish Rheumatology Ultrasound Group Rheumatology Synovitis Course

Scottish Rheumatology Ultrasound Group

04 December 2019

SSG Trainee Meeting

Scottish Society of Gastroenterology

05 December 2019

SSG Nurses Meeting

Scottish Society of Gastroenterology

06 December 2019

SSG Winter Meeting

Scottish Society of Gastroenterology

06 December 2019

April 2020

BGS Spring Meeting

British Geriatrics Society

01 April 2020